• Công trình xây dựng nhà ở gia đình cô Thủy, Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp
    Công trình xây dựng nhà ở gia đình cô Thủy, Hòa Long, Lai Vung, Đồng Tháp