Công trình xây dựng ở gia đình - Anh Hậu ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Công trình xây dựng ở gia đình – Anh Hậu ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Công trình xây dựng ở gia đình - Anh Hậu ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
Công trình xây dựng ở gia đình – Anh Hậu ở xã Hòa Long, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp